Huurvoorwaarden

HUURVOORWAARDEN

Artikel 1. Algemene bepalingen

 • Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle te sluiten overeenkomsten met RentOnline.be
 • Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend bindend, indien schriftelijk bevestigd door RentOnline.be.


Artikel 2. Definities

 • Organisator: RentOnline.be
 • Klant: De (rechts-) persoon die aan de organisator een verzoek heeft gedaan om materiaal te huren of werken te verrichten.


Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

 • De klant kan online een offerte opmaken en naar zijn mailadres laten sturen
 • RentOnline.be zal deze offerte bevestigen of corrigeren naar juistheid.
 • De klant betaalt een voorschot als bevestiging van de offerte.
 • Wanneer het juiste voorschot op onze rekening staat, is de overeenkomst gemaakt.


Artikel 4. Betaling

 • De klant betaalt eerst een voorschot of volledige vooruitbetaling ter bevestiging van de opdracht.
 • Bij levering wordt het nog openstaande saldo cash of via bankapp betaald. Mocht een factuur na 30 dagen nog steeds onbetaald zijn, wordt deze overgemaakt aan onze raadsman. Eventuele extra kosten hiervoor zijn ten laste van de klant/huurder.


Artikel 5. Kosten / prijs

 • De prijzen zijn afhankelijk van het product.
 • Voor sommige producten kan een waarborg gevraagd worden.
 • De gepubliceerde prijzen zijn gebaseerd op de prijzen en voorwaarden zoals deze bekend waren tijdens het opstellen van het programma. RentOnline behoudt zich het recht voor om voorafgaande aan een boeking de prijs te wijzigen indien daartoe aanleiding bestaat door prijsaanpassingen van derden, waaronder de toepasselijke BTW voorschriften.


Artikel 6. Wijziging(en) door de klant

 • Wijzigingen door de klant dienen schriftelijk of per email te geschieden. De datum van ontvangst geldt als wijzigingsdatum.
 • Annulatie van de bestelling kan tot 8 dagen voorafgaand aan de huurdatum. Bij springkastelen kan dit tot 24uur voorafgaand aan het huurmoment. Binnen deze deadline is een vermindering door de klant niet meer mogelijk, ondermeer in verband met afspraken met derden en administratie.
 • De klant dient derhalve rekening te houden met de programmakosten zoals eerder overeengekomen met RentOnline.be, ook al blijken er minder deelnemers aanwezig te zijn dan gepland bij het programma.


Artikel 7. Annulering door de klant en/of wijzigingen in de boeking (in tijd en/of datum)

 • Annulering(en) door de klant dienen schriftelijk (of per e-mail) en gedateerd te gebeuren. De datum van ontvangst geldt als wijzigingsdatum.
 • Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden indien een boeking ongedaan wordt gemaakt, dan wel gewijzigd, per boeking de volgende bedragen in rekening gebracht: 
  -- Bij annulering in de periode van 8 dagen of minder voor de aanvangsdatum van het programma is de klant gehouden 100% van de boekingssom te betalen.


Artikel 8. Wijziging(en) / Annulering door RENTonline

 • Indien RentOnline.be door omstandigheden, voortkomend uit de eigen bedrijfsvoering van RentOnline, het programma niet kan laten doorgaan of wijzigingen moet aanbrengen, zal RentOnline de klant hiervan inlichten.
 • Indien RentOnline de boeking niet kan laten doorgaan, zal RentOnline de reeds (geheel of gedeeltelijk) betaalde reserveringssom direct terugbetalen. RentOnline is niet gehouden tot andere vergoedingen of kosten.
 • Indien de weersomstandigheden het niet toelaten, kan RentOnline.be ten allen tijde de huur of plaatsing van materiaal annuleren, dit voor ieders veiligheid.


Artikel 9. Schade

 • Alle gehuurde producten moeten in originele staat en verpakking terug bezorgd worden zoals het geleverd werd.
 • Het is de taak van de klant om alle producten na te kijken en voorafgaande schade of mankementen te melden alvorens de materialen mee te nemen.
 • Wanneer RentOnline schade opmerkt zullen deze in rekening gebracht worden aan de klant.
 • Het is aan de klant om voor de producten te zorgen als een goede huisvader. Schade door derden zal steeds op de klant verhaald worden. De klant dient zelf de gehuurde artikelen veilig te stellen, alsook de opstelde materialen te demonteren indien de weersverwachtingen niet gunstig zijn.


Artikel 10. Klachten

 • Ondanks de inzet en zorgen van RentOnline.be is het toch mogelijk dat de klant een klacht heeft. Deze klacht dient direct bij RentOnline te worden aangegeven.


Artikel 11. Publicaties

 • Drukfouten en/of vergissingen in de publicaties van of namens RentOnline.be binden RentOnline niet. Het aanbod van RentOnline gedaan in publicaties is vrijblijvend en kan worden herroepen indien daartoe aanleiding bestaat.Artikel 12. Beperking aansprakelijkheid organisator

 • RentOnline is niet aansprakelijk voor onjuistheden in de aanbieding die aan klant wordt gedaan.
 • RentOnline is niet aansprakelijk voor enigerlei schade of letsel van klant of de deelnemers van de activiteit.
 • RentOnline is niet aansprakelijk voor schade geleden door deelnemers als gevolg van vertragingen, mechanische pech, weersomstandigheden, natuurinvloeden, stakingen, ziekte of welke situatie dan ook.
 • RentOnline is niet aansprakelijk voor handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden; omstandigheden die niet te wijten zijn aan RentOnline en die krachtens de wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan RentOnline kunnen worden toegerekend.


Artikel 13. Overmacht

·         In geval van overmacht heeft RentOnline het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de klant vergoeding van schade, kosten of interesten kan eisen. RentOnline zal de deelnemer direct op de hoogte stellen van elk geval van overmacht en trachten een voor beide partijen bevredigend alternatief aan te bieden.

·         Onder overmacht wordt, niet limitatief, verstaan: werkstakingen, overlijden, brand, vervoer,  ziekte, verkeer of autopech en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden ten gevolge waarvan naleving van de overeenkomst niet meer van RentOnline kan worden gevergd.

Artikel 14. Specifiek

Artikel 14.1 Springkastelen

·         Levering en ophaling

o    Duur

De huur wordt steeds aangegaan voor een op voorhand afgesproken termijn.

o    Levering

Om organisatorische redenen, kan het zijn dat het springkasteel enkele uren voordien, of zelfs de dag voordien wordt geleverd. 

o    Ophaling

Het springkasteel wordt opgehaald na afloop van het feest, doch ten laatste bij het vallen van de avond. Het springkasteel betreden na zonsondergang is niet toegestaan!

o    Plaatsing

Wij zorgen voor de plaatsing en het opnieuw oprollen van het springkasteel. Een helpende hand mag altijd.

o    Trappen

Wanneer er zich trappen bevinden tussen de plek waar de auto kan geparkeerd worden en de plek waar het springkasteel moet komen. dien er 2 volwassen mannen aanwezig te zijn om te assisteren.

o    Gebruik

De huurder ziet er op toe dat het springkasteel gebruikt wordt volgens volgende voorschriften:

1.     schoenen moeten uit

2.     eten of drinken in het springkasteel is niet toegestaan

3.     verf is niet toegestaan

4.     geen attributen of scherpe voorwerpen meenemen in het springkasteel

5.     er mag niet op het dak van het springkasteel geklauterd worden

6.     het is verboden aan obstakels, bomen of andere voorwerpen van het springkasteel te trekken

7.     het springkasteel moet op een egale ondergrond staan

8.     rondom mag er niet het springkasteel raken

 

·         Voorbereiding

o    Ondergrond

De ondergrond van het springkasteel moet vrij zijn van scherpe voorwerpen of attributen. 

·         Betaling

o    Overschrijving

Indien u kiest voor overschrijving, dient dit steeds te gebeuren voor levering van het springkasteel op het nummer BE80 0689 0098 9577.

o    Cash

Indien u er voor kiest om cash te betalen, dient dit steeds BIJ LEVERING te    gebeuren.

o    Waarborg

Waarborg van € 250 is enkel nodig indien het springkasteel op openbare grond komt te liggen. Wanneer het springkasteel op privé eigendom ligt, is een waarborg niet nodig.

 

Artikel 14.2 Stellingen, aanhangwagens, en overige machines

De materialen mogen enkel gebruikt worden voor werkzaamheden waarvoor deze geschikt zijn. De huurder krijgt van RentOnline.be de richtlijnen uitgelegd bij levering of ophaling. De huurder is verplicht de richtlijnen nauwgezet op te volgen en de handleiding van de producent van het product grondig door te nemen alvorens het product te gebruiken en/of op te zetten. De huurder dient te waken over zijn eigen veiligheid, het nazicht en onderhoud van de materialen tijdens de huur ervan. De huurder krijgt de materialen in goede staat en dient dit bij ontvangst ook na te kijken. Indien er tijdens de huur gebreken blijken te zijn aan de gehuurde materialen dient de huurder de verhuurder hiervan op de hoogte te stellen. De huurder heeft geen recht op schadevergoeding wanneer zijn werk enige onderbreking ondervindt door een gebreken van het gehuurde materiaal. Gehuurde goederen mogen niet zelf hersteld worden. Schade aan het gehuurde materiaal veroorzaakt door  de huurder, derden of overmacht dienen vergoed te worden door de huurder. De huurder moet alle nodige controle maatregelen zelf uitvoeren. De verhuurder is nooit aansprakelijk voor lichamelijke schade  of overlijden veroorzaakt door het gehuurde materiaal. De huurder moet de goederen teruggeven in dezelfde staat als deze werden geleverd, zoniet worden er extra kosten aangerekend (schade, reiniging, …)